H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之三

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之三

H.H.第三世多杰羌佛藝術詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之三

山城星火萬家明,照映兩江碧波清。

千航樓閣收不盡,日月同輝夜市燈。

此文章連結 :https://history-of-buddhism.com/2021/01/16/h-h-第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-山城景三首-3/

依法圓福慧 : https://history-of-buddhism.com/

福慧圓滿:https://hsumei45041657542529.wordpress.com/